• 99227908
  • Tovsumber@gmail.com
Нутгийн  өөрөө   удирдах   ёс, засаг  захиргаа

           Тус  Сүмбэр  сумын  40 жилийн   түүх бол   Монгол  Улсын  Түүхийн   салшгүй  нэг  хэсэг  юм.  1976 оноос   Монгол  оронд   Атар  газар  эзэмших хоёрдугаар аян эхэлснээс Засаг  захиргааны  нэгж  сум бий  болсноор  Сүмбэр  сум Октябрь сангийн  аж   ахуйн   түүх   эхэлдэг. Энэ   үед сангийн  аж ахуйн  дарга, Сумын АДХГЗахиргааны   даргын албыг   хавсран   гүйцэтгэж  үндсэндээ   сумын  захиргааны   ажил албыг  орлогч  дарга, сумын  нарийн  бичгийн   дарга   нар   гүйцэтгэж  байсан .

            1990 ээд   оны  өөрчлөлт  шинэчлэлийн   үеээс  төр  захиргааны   байгууллагын   ажлыг  аж ахуй бизнесийн ажлаас   салгаж   сумын АДХГЗахиргааны   даргыг  1989 оноос   эхлэн   томилсон   бөгөөд  1992 онд   шинэ  үндсэн   хууль   батлагдсанаар  суманд   Иргэдийн  төлөөлөгчдийн  хурал, Сумын  Засаг  дарга түүний   тамгын   газар байгуулагдан   төрийн  үйл ажиллагаанд иргэдээс   хяналт   тавих   боломж   бүрдсэн   шинэ   тогтолцоонд  шилжсэн   байна. 

2021-09-30 00:00:00