Малын статистик мэдээ

Сумын 2013-2014 оны малын тоо толгойн

өсөлт бууралтын харьцуулалт

g1

 

2013-2014 оны мал тооллогын харьцуулсан судалгаа:

  •                      Адуу 7% өссөн
  •                      Үхэр 15% өссөн
  •                      Хонь 23%өссөн
  •                      Ямаа 13% өссөн

 

 

Сумын 2014-2015 оны малын тоо толгойн

 

өсөлт бууралтын харьцуулалт

 

g2

 

2014-2015 оны мал тооллогын харьцуулсан судалгаа:

 

  •                   Адуу 14% өссөн 
  •                  Үхэр 9% буурсан 
  •                   Хонь 8% буурсан 
  •                   Ямаа 6% буурсан