өргөдөл гаргахад бүрдүүлэх материал

АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

2.Төрийн албан хаагчийн анкет

3.Иргэний үнэмлэхний хуулбар

4.Зураг

Анхааруулга: Өргөдөлд оршин суугаа газрын хаяг, эргэж холбоо барих утасны дугаар тодорхой бичих 

ТУСЛАМЖ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Тусламж хүссэн тухай өргөдөл

2.Иргэний үнэмлэхний хуулбар

3.Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

Анхааруулга: Өргөдөлд оршин суугаа газрын хаяг, эргэж холбоо барих утасны дугаар тодорхой бичих

ШИНЭЭР ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Газар өмчлөх тухай хүсэлт /Газрын даамлаас маягт авч бөглөнө/

2.Иргэний үнэмлэхний хуулбар /16 нас хүрээгүй бол төрёний гэрчилгээний хуулбар/

3.Гэр бүлийн ам бүлийн байдлын тухай багийн Засаг даргын тодорхойлолт

4.Өмчлөхийг хүсэж буй газрын засаг захиргаа_, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн харъяалал, хэмжээ, зааг, байршил, хэмжээг харуулсан тойм зураг /

Анхааруулга: Өргөдөлд оршин суугаа газрын хаяг, эргэж холбоо барих утасны дугаар тодорхой бичих 

ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ГАЗРЫГ ӨМЧЛҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Газар өмчлөх тухай өргөдөл /маягтыг газрын даамлаас өвч бөглөнө/

2.Иргэний үнэмлэхний хуулбар /16 нас хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар/

3.Гэр бүлийн ам бүлийн байдлын талаарх багийн Засаг даргын тодорхойлолт

4.Газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээ /эх хувиар/

5.Эзэмшиж буй газрын кадастрын зураг

6.Газрын төлбөрийн тооцоо

Анхааруулга: Өргөдөлд оршин суугаа газрын хаяг, эргэж холбоо барих утасны дугаар тодорхой бичих

ГАЗАР ӨМЧЛӨХ ЭРХЭЭ БУСДАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Эрх шилжүүлэн авах тухай хүсэлт

2.Эрх шилжүүлэн авагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

3.Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай нотариадаар гэрчилүүлсэн гэрээ

4.Тухайн газрын кадастрын зураг

5.Газар өмчлүүлсэн шийдвэр /захирамж/

6.Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

7.Тухайн газраа үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлд бүртгүүлсэн бол үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Анхааруулга: Өргөдөлд оршин суугаа газрын хаяг, эргэж холбоо барих утасны дугаар тодорхой бичих 

ЭЗЭМШИЖ БУЙ ГАЗРЫН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ, ЗОРИУЛАЛТЫГ ӨӨРЧЛӨХ ӨРГӨДӨЛД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Эзэмшиж буй газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай өргөдөл

2.Иргэний үнэмлэхний хуулбар

3.Газар эзэмших эрхийн гэрээ, гэрчилгээ /эх хувь/

4.Газрын хэмжээ, зориулалт өөрчлөн болсон шалтгаан нөхцөл /зураг, төсөл, гэрээ, тооцоо судалгаа гэх мэт/

5.Талбайн өөрчлөлтийг харуулсан тойм зураг /эзэмшиж байгаа газрын зориулалт өөрчилж байгаа тохиолдолд зураг шаардлагагүй/

6.Газрын хураамж төлсөн тухай баримт

Анхааруулга: Өргөдөлд оршин суугаа газрын хаяг, эргэж холбоо барих утасны дугаар тодорхой бичих 

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ БУСДАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэх тухай талуудын өргөдөл

2.Газар эзэмших эрхийг шилжүүлсэн тухай нотариатаар гэрчлүүлсэн гэрээ /үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээ/

3.Хураамж төлсөн тухай баримт /эрх шилжүүлж байгаа талд хамаарна/

4.Газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээний эх хувь

5.Талуудын иргэний үнэмлэхний хуулбар

6.Газрын төлбөрийн тооцоо хийсэн баримт

Нэмэлт материал

7.Нас барсны гэрчилгээ

8.Өв залгамжлах эрхтэй нотлох баримт

Анхааруулга: Өргөдөлд оршин суугаа газрын хаяг, эргэж холбоо барих утасны дугаар тодорхой бичих 

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ӨРГӨДӨЛД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Газар эзэмших тухай хүсэлт /газрын даамлаас маягтыг авч бөглөнө/

2.Эзэмших газрын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн харъяалал, хэмжээ, зааг, байршлыг харуулсан тойм зураг

3.Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Анхааруулга: Өргөдөлд оршин суугаа газрын хаяг, эргэж холбоо барих утасны дугаар тодорхой бичих