Онцгой байдлын сургалт зохион байгууллагдлаа

Àéìãèéí Оíöãîé Бàéäëûí Еðºíõèé ãàçàð Äýëõèéí Зºí Төв ОНХХ-өөс хөтөлбөр “Гàìøèãààñ õàìãààëàõ” òóõàé ñóðãàëòûã Ñ¿ìáýð ñóìàíä 2017 îíû дөрөвдүгээр ñàðûí 19 íû ºäðèéí 10-14 öàãèéí õîîðîíä ÇÄÒÃ-ûí Èðãýíèé òàíõèìä àìæèëòòàé çîõèîí áàéãóóëлаа.

Óã ñóðãàëòàíä Òºðèéí àëáàí õààã÷ болон сумын èðãýä èäýâõè ñàíàà÷ëàãàòàé îðîëöсоноос гадна ЕБС-ийн 8-9 ангийн сурагчдад уг сургалтыг зохион байгууллаа. Ñóðãàëòûã Àéìãèéí Оíöãîé бàéäëûí Ерөнхий Гàçðûí Ñóðãàëò ñóðòàë÷èëãàà õàðèóöñàí ìýðãýæèëòýí Àõëàõ Äýñëýã÷ Ýðäýíý÷óëóóí çîõèон байгуулав.

8