Авто техникийн үзлэг боллоо.

Улсын авто техникийн үзлэгийн ажил тус суманд 04-р сарын 03, 04 өдрүүдэд зохион байгууллагдлаа. Уг үзлэгээр 203 авто техник үзлэгт орсоноос төв аймгийн дугаартай 171 тээврийн хэрэгсэл хамрагдсан байна. Мөн 7 тээврийн хэрэгслийг орон нутгийн дугаартай болгож, 4 тээврийн хэрэгслийг улсын бүргэлээс хассан байна.

3

 4